MPWiK Obsługa kienta Druki do pobrania

Druki do pobrania


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Będzina - pobierz plik pdf


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - pobierz plik pdf


Regulamin korzystania z Internetowego Systemu Obsługi Klientów (iBOK) - pobierz plik pdf

Klauzula informacyjna dla użytkowników korzystających z internetowego Biura Obsługi Klienta - pobierz plik pdf
Rozmowy telefoniczne z osobami fizycznymi w zakresie spraw związanych z danymi osobowymi (informacje o umowach, fakturach, zadłużeniu, zleceniach itp.) pracownik Przedsiębiorstwa będzie prowadził po wcześniejszej weryfikacji danych rozmówcy tj. poprzez podanie nr klienta i nr umowy lub nr klienta i nr faktury, itp.

Korespondencję mailową z odbiorcami fizycznymi (osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne) Przedsiębiorstwo będzie prowadzić po wcześniejszym uzyskaniu podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie korespondencji w drodze elektronicznej. Wzór oświadczenia jest dostępny poniżej.

Skargi/reklamacje prosimy składać na druku dostępnym poniżej.


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
- pobierz plik pdf

Wniosek o kopię danych
- pobierz plik pdf

Skargi/reklamacje
- pobierz plik pdf
Zlecenie o aktualizację mapy - uzgodnienie branżowe
- pobierz plik pdf

Zlecenie o warunki techniczne, zapewnienie dostawy wody
- pobierz plik pdf

Zlecenie o rozdzielenie instalacji wodociągowej
- pobierz plik pdf

Zlecenie o uzgodnienie dokumentacji

- pobierz plik pdf

Zlecenie o uzgodnienie dokumentacji technicznej
zgodnie z procedurą postępowania dla budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej przez Inwestorów w zakresie urządzeń wod. - kan. nie objętych Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń  Kanalizacyjnych (WPI).
- pobierz plik pdf

Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej
- pobierz plik pdf

Zlecenie wykonania pracy geodezyjnej
- pobierz plik pdf

Druk przekazania inwentaryzacji geodezyjnej
- pobierz plik pdf

Zlecenie o dodatkowy wodomierz
- pobierz plik pdf

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków z osobą fizyczną
- pobierz plik pdf

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków z osobą prawną
- pobierz plik pdf

Wniosek o przywrócenie dostawy wody
- pobierz plik pdf

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

- pobierz plik pdf

Wniosek o wykonanie przyłączy

- pobierz plik pdf

Wniosek o dokonanie odbioru technicznego
- pobierz plik pdf

Zlecenie pełnienia nadzoru
- pobierz plik pdf
  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301