MPWiK Obsługa kienta Laboratorium

Laboratorium

Dział Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie  wykonuje badania wody i ścieków dla Klientów zewnętrznych oraz na potrzeby wewnętrzne Spółki.
Działalność Laboratorium obejmuje:
  • badania fizykochemiczne wody do spożycia, wody, wody basenowej i ścieków,
  • badania mikrobiologiczne wody do spożycia, wody, wody basenowej,
  • badania fizykochemiczne osadów ściekowych,
  • pobieranie próbek wody do spożycia, wody, wody basenowej, ścieków i osadów
    ściekowych do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Laboratorium posiada wdrożony System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+ Ap1:2007 oraz akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (AB1306). Zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej PCA.
Zakres Akredytacji
Ponadto laboratorium posiada zatwierdzenie Systemu Jakości prowadzonych badań wody  do spożycia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

    

Nasze Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków zgodnie z wymaganiami:

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

• Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa  z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z  2015r. Poz. 2016)


Lista metod badawczych                                                                         Zlecenie


Kontakt:
Karolina Adamowska                                         Laboratorium MPWiK Sp. z o.o.
p.o. Kierownik Działu Laboratorium               ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin
tel. 32 267-42-18 wew. 339;                                  tel. 32 267-42-18 wew. 338
mail: k.adamowska@mpwik.bedzin.pl                      mail: laboratorium@mpwik.bedzin.pl
  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301