MPWiK Obsługa kienta Laboratorium

Laboratorium


    

Nasze Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków dla Klientów zewnętrznych oraz na potrzeby wewnętrzne Spółki.
Są to między innymi:
 - badania fizykochemiczne wody i ścieków,
 - badania mikrobiologiczne wody – ilościowo,
 - badania fizykochemiczne osadów ściekowych,
 - analiza mikroskopowa osadu czynnego,

 - pobieranie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań
   fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

  


Wysoką jakość usług oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do wykonywania badań w Dziale Laboratorium potwierdza wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium zostało poddane procesowi akredytacji przez niezależną jednostkę - Polskie Centrum Akredytacji http://www.pca.gov.pl/

 Z dniem 27.12.2011 roku laboratorium otrzymało status laboratorium akredytowanego (nr certyfikatu akredytacji AB1306), co pozwoliło na oficjalne potwierdzenie, że uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są rzetelne, obiektywne i wiarygodne. 
Akredytacją  zostało objętych 28 parametrów fizykochemicznych oraz pobieranie próbek do badań fizykochemicznych wody i ścieków. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej PCA https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201306,podmiot.html


Zakres akredytacji można również pobrać w postaci pliku pdf - pobierz plik.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej laboratorium uzyskało po raz kolejny w dniu 31.01.2017r. zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (wraz z późniejszymi zmianami). 

pobierz decyzję PPIS (plik pdf)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Powyższe zatwierdzenie oznacza możliwość pobierania oraz wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz realizację zleceń klientów zewnętrznych.

 


Dla klientów wewnętrznych laboratorium realizuje m.in. następujące zadania:

- badanie jakości wody w ramach kontroli sieci ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich stref zasilania oraz równomiernym rozmieszczeniem punktów na całym obszarze zaopatrzenia w wodę,


- monitoring kontrolny oraz przeglądowy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007r., nr61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466),


- kontrola ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Przemszy na podstawie Rozporządzenia Ministra   Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu Ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

- kontrola procesów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie,

- monitoring jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe na terenie miasta Będzin,

- kontrola jakości wody w rzece Przemszy przed i za wprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika.

 

 


Wykaz metod badawczych - pobierz plik pdf

Zlecenie
- pobierz plik pdf
- pobierz plik doc
 W celu uzyskania informacji o satysfakcji naszych Klientów dotyczącej współpracy z Laboratorium oraz doskonalenia systemu zarządzania, udostępniamy ankietę.
Ankieta stanowi ocenę działalności Laboratorium.
Wyniki oceny posłużą do podniesienia jakości świadczonych usług.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres Laboratorium.

Ankieta zadowolenia klienta - pobierz plik pdf
Kontakt:

Laboratorium MPWiK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin

Kierownik Działu Laboratorium - Małgorzata Piasecka
tel.    32 267-42-18 wew. 339
mail: m.piasecka@mpwik.bedzin.pl

Zastępca Kierownika Działu Laboratorium - Adrian Trzop
mail: a.trzop@mpwik.bedzin.pl

tel.   32 267-42-18 wew. 338

  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301