MPWiK O firmie Historia Będzińskich Wodociągów

Historia Będzińskich Wodociągów


Historia powstania i rozwoju infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w naszym mieście.
 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego ludność Będzina zaopatrywała się w wodę bezpośrednio z rzeki Przemszy lub z kilku studzien publicznych. Jakość tej wody pozostawiała wiele do życzenia, przede wszystkim była ona skażona bakteriami coli, co powodowało znaczną ilość ofiar śmiertelnych wśród ludności. Woda była również rozwożona po terenie miasta przez tzw. "wozaków", którzy pobierali za nią znaczne opłaty.

W tych warunkach Rada Miejska usiłowała stworzyć spółkę wodną dla rozwiązania zaopatrzenia w wodę całego Zagłębia. Starania te nie przyniosły jednak pozytywnego rezultatu. W międzyczasie - w roku 1925 Firma "ULLEN" wystąpiła do rządu i Związku Miast Polskich z propozycją budowy oraz finansowania urządzeń sanitarnych związanych z zaopatrywaniem miast w wodę. W kraju biednym, wyniszczonym wojną, okupacją rosyjską i austriacko - niemiecką, propozycja firmy "ULLEN" stała się bardzo korzystna. Możliwość uzyskania pożyczki wiązała się jednak z bardzo trudnymi warunkami finansowania robót.


Po długich i szczegółowych rozważaniach Rada Miejska odrzuciła propozycję przyjęcia pożyczki - zalecając Magistratowi Miasta rozwiązanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie własnym. Miasto pertraktowało również z innymi firmami zagranicznymi, jednak wszędzie warunki finansowe było bardzo kosztowne, a zawsze poniżające. Poniżające, bo wszystkie firmy jako warunek stawiały, że sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń i sieci odbywać się musi pod nadzorem personelu zagranicznego. W tej sytuacji Rada Miejska podjęła decyzję o budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we własnym zakresie.


W tym czasie utworzył się w Warszawie Polski Instytut Wodociągowo-Kanalizacyjny. Instytutowi temu powierzono projektowe rozwiązanie problemu. W toku 1928 przeprowadzone zostały studia i wykonane zostały projekty ogólne i szczegółowe. Punktem wyjścia projektu zaopatrzenia miasta w wodę było współdziałanie z Towarzystwem Francusko-Włoskim, które na mocy podpisanej umowy zobowiązało się wybudować własnym kosztem stację pomp i filtrów. Natomiast miasto Będzin wybudowało sieć rozdzielczą.    W dniu otwarcia wodociągu miasta Będzina, tj. dnia 1 grudnia 1929r. wybudowanych zostało łącznie 8951 mb. sieci wodociągowej o przekroju ø 100-250 z zabudowaniem 36 szt. hydrantów przeciwpożarowych. Roboty ziemne wraz z ułożeniem rurociągów w śródmieściu wykonała firma "Gustaw Weinzicher" w Będzinie. Filtry, stację pomp i rurociągi tłoczne - Towarzystwo Francusko-Włoskie. Rury i kształtki dostarczyły - Odlewnie "Poręba" i "Węgierska Górka", a armaturę firma "Stanisław Kraupe" w Sosnowcu. Autorem projektu wodociągów miasta Będzina był członek - rzeczoznawca Polskiego Instytutu Wodociągów i Kanalizacji - inż. Jerzy Wojciechowski. Nadzór techniczny z ramienia Instytutu pełnili Dyrektor Instytutu - L. Piekarski, inż. Grzegorzewski, inż. Piotrowski, inż. Schoenfeld. Kierownikiem budowy stacji filtrów był inż. A. Polge, a kierownikiem budowy stacji pomp inż. Villemeti. Ogólne kierownictwo budowy wodociągu z ramienia miasta sprawował inż. Emil Winter.

 

 


Budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej miasta Będzin.


Ważniejsze daty i fakty związane z budową i rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Będzina:
 
rok 1929 - otwarcie wodociągu miasta Będzina.

rok 1931 - wybudowanie zbiornika wodociągowego na Górze Zamkowej.
rok 1932 - wybudowanie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków
                przy ulicy Krasickiego. 
rok 1972 - wybudowanie nowej mechanicznej oczyszczalni ścieków
                dla miasta Będzina (ul. Kościuszki) wraz z głównym
                kolektorem sanitarnym miasta.
rok 1975 - wybudowanie przepompowni ścieków dla osiedla Gzichów.
rok 1976 - oddanie do użytku nowego ujęcia wody pitnej na rzece
                Czarnej Przemszy. 
                Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów
                i Kanalizacji w Katowicach.
rok 1981 - Włączenie do eksploatacji ujęcia wodociągowego
                głębinowego "Małobądz".
rok 1985 - Włączenie do eksploatacji ujęcia wodociągowego
                głębinowego "Rozkówka".
rok 1986 - Rozpoczęcie II etapu rozbudowy oczyszczalni miasta
                Będzina (część biologiczna).
rok 1996 - Zrealizowanie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej
                w dzielnicy Łagisza z odprowadzeniem ścieków na
                oczyszczalnię Elektrownia Łagisza. 
rok 1996 - Oddanie do eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni
                ścieków (wraz z częścią biologiczną)
                - miesiąc grudzień.Oprócz działań związanych z budową i rozbudową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, zmianom ulegało również samo przedsiębiorstwo. Firma powstała jako wodociągi Miasta Będzina, następnie w dniu 1 maja 1960 roku powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, na czele którego stanął Leon Jeziorski. W styczniu 1976 roku utworzono Zakład nr 11 w strukturze Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Podczas zmian ustrojowych jakie miały miejsce w naszym kraju, zmianie uległo również przedsiębiorstwo. Początkowo w 1991 roku utworzono Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, aby w 1996 roku dokonać jego komunalizacji. W dniu 7 października 1997 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie, której właścicielem jest Gmina Miejska Będzin.


Rozwój przedsiębiorstwa na przełomie lat

Ważniejsze daty rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Będzinie:

01.12.1929r. - Otwarcie wodociągu miasta Będzina
                     (zachowany Akt Nadania).
01.05.1960r. - Powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa
                     Wodociągów i Kanalizacji.
01.01.1976r. - Utworzenie Zakładu nr 11 w Będzinie w strukturze
                     Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
                     i Kanalizacji w Katowicach. 
01.12.1979r. - Uroczystość obchodu 50-lecia wodociągu
                     miasta Będzina. 
                     Wybicie medalu okolicznościowego. 
01.08.1991r. - Powołanie Rejonowego Przedsiębiorstwa
                     Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie.
01.01.1996r. - Komunalizacja Rejonowego Przedsiębiorstwa
                     Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie. 
04.11.1996r. - Decyzja Urzędu Miejskiego w Będzinie o
                     postawieniu RPWiK w Będzinie w stan
                     likwidacji celem przekształcenia. 
13.11.1996r. - Decyzja Urzędu Miejskiego w Będzinie
                     o powołaniu likwidatora RPWiK w Będzinie.
01.12.1997r. - Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
                     Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. 

 

  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301