MPWiK Gospodarka ściekowa Budowa kanalizacji w Grodźcu

Budowa kanalizacji w Grodźcu

Będzin, dnia 16.06.2015r.

 
 

Prace związane z największą inwestycją z zakresu gospodarki ściekowej w historii będzińskich wodociągów rozpoczęły się w I połowie października 2014r.

Jak sama nazwa wskazuje podstawowy cel inwestycji to przejęcie ścieków powstających w dzielnicy Grodziec, odprowadzanych aktualnie bez oczyszczania do rzeki Brynicy i przekierowanie ich do oczyszczalni ścieków mieszczącej się w Będzinie, przy ul. Kościuszki 140.


Projekt obejmuje południową część dzielnicy Grodziec i tereny położone wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego. Ścieki z dzielnicy Grodziec będą odprowadzane do zespołu pompowni i zbiornika retencyjnego przy ul. Kołłątaja. Następnie z pompowni ścieki będą tłoczone rurociągiem do kolektora grawitacyjnego, usytuowanego wzdłuż ul. Wolności, skąd trafią do istniejącej pompowni ścieków Zamkowa, a dalej systemem kanalizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Będzinie.


Przedsięwzięcie
będzie miało pozytywny wpływ na środowisko ponieważ ograniczone zostaną zrzuty nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, co przyczyni się do poprawy stanu czystości rzeki Brynicy, wód gruntowych oraz do ochrony zasobów podziemnych. Należy również nadmienić, że przedsięwzięcie wpłynie na poprawę pracy będzińskiej oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej moce przerobowe oczyszczalni wykorzystywane są w ok. 15% i ze względów technologicznych oraz ekonomicznych obiekt wymaga dociążenia.


Inwestycja pozwoli również
na podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków z posesji, zwiększy bezpieczeństwo sanitarne poprzez stworzenie warunków do likwidacji lokalnych szamb, które w okresie nawalnych deszczów stanowią zagrożenia epidemiologiczne.


Budowa systemu kanalizacyjnego wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 16 405 167,00 zł brutto.

Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności. Wartość dofinansowania wynosi 11 22 410,00 zł.  


W ramach inwestycji powstaje 7,02 km sieci, w tym:

- 6270,3 m kanalizacji sanitarnej,

- przepompownia ścieków,

- zbiornik retencyjny podziemny,

- osadnik,

- separator na kanale przelewowym,

- obiekty towarzyszące dla zespołu pompowni i zbiornika retencyjnego wraz z elementami zagospodarowania terenu,

- przewidziano likwidację istniejącego kanału „Sztolnia” kl200 na odcinku o długości ok. 2x39m.


Zakończenie prac planowane jest na dzień 31 lipca 2015r.


Przedsiębiorstwo ma nadzieję, że nowo wybudowany system kanalizacyjny będzie dla mieszkańców Grodźca skutecznym bodźcem do podejmowania decyzji o przyłączaniu się do sieci.

Przedsiębiorstwo zachęca mieszkańców korzystających z szamb przydomowych do przyłączenia się do systemu kanalizacyjnego. Sieć kanalizacyjna to rozwiązanie nie tylko nowocześniejsze i wygodniejsze niż korzystanie ze zbiornika bezodpływowego, ale również, co najistotniejsze przynoszące wymierne korzyści finansowe.  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301